Compliance

Znaczące rozszerzenie przedmiotowego zakresu odpowiedzialności. Nowo wprowadzone znaczenie ustawy wprowadza odpowiedzialność przedsiębiorstwa za jakikolwiek czyn zakazany przez przepisy pod groźbą kary jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, poza przestępstwami ściganymi z prywatnego oskarżenia (między innymi znieważenie, zniesławienie) oraz wykroczeń opisanych w ustawie Prawo prasowe. To duża zmiana w porównaniu do aktualnie obowiązującej ustawy, jaka opisuje zamknięty zbiór wykroczeń i wykroczeń skarbowych, za które odpowiedzialność może ponieść podmiot zbiorowy. Należy wiedzieć przy tej okazji, iż karne prawo nie znajduje się tylko w kodeksie karnym oraz karno-skarbowym kodeksie, albowiem przepisy karne znajdują się w wielu szczególnych ustawach, o których sporządzeniu przedsiębiorcy niejednokrotnie nie mają świadomości. Ważną nowinką jest przyjęcie rozwiązania legislacyjnego, w jakim to firma będzie ponosić odpowiedzialność za tzw. czyny własne, to jest czyny zabronione, których znamiona zostaną prowadzone poprzez działanie lub zaniechanie organu (na przykład rady nadzorczej, zarządu) bądź celowe działanie lub zaniechanie członka organu (na przykład członka zarządu). Warunkiem jest jednak, aby dany czyn zabroniony pozostawał w ścisłym związku z pełnioną poprzez podmiot zbiorowy działalnością. Musimy skupić szczególną uwagę na to, iż działanie lub zaniechanie organu spółki niekoniecznie musi stawać się celowe, co zdecydowanie zwiększa wymiar odpowiedzialności konkretnej firmy. W zakresie przyporządkowania odpowiedzialności bezpośrednio podmiotowi za czyn własny, dawca projektu zaakceptował założenie, iż podmiot zbiorowy może wygenerować czyn zabroniony w drodze zachowania kolektywnego. Zgodnie z opisem projektu ustawy: „W owym przypadku chodzi o niewłaściwe z wymaganiami prawa lub oceny rozsądku zarządzanie ryzykiem, lub także brakami w zakresie branżowej staranności.

Zobacz także: Compliance